Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


15.05.2024 r.

Certyfikacja serwisantów małych oczyszczalni ścieków

Jednym z podstawowych zadań Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) jest szerzenie dobrej, wartościowej wiedzy na temat ochrony środowiska oraz instalacji sanitarnych.

 

Jako specjaliści z branży widzimy zagrożenia jakie niesie ze sobą nieprawidłowe funkcjonowanie budynków i ich wyposażenia. Jednym z bardzo wrażliwych urządzeń i instalacji są małe oczyszczalnie ścieków (MOŚ), których nieprawidłowa praca może spowodować duże szkody środowiskowe, a szczególnie – zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych.

 

PZITS, w ramach Zintegrowanego Systemu Klasyfikacji, zostało instytucją certyfikującą, która może prowadzić walidację (tj. sprawdzać, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację faktycznie posiada wymaganą wiedzę i umiejętności) oraz wydawać certyfikaty. Podstawowe informacje na temat kwalifikacji można uzyskać na stronie ZSK.

 

Jesteśmy pewni, iż kwalifikacja będzie cenna nie tylko dla serwisantów. Stanowić będzie podstawę zaufania użytkownika i właściciela MOŚ do prawidłowo i w pełni sumiennie wykonanej pracy, gwarantującej sprawne funkcjonowanie obiektu.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://pzits.pl/mos/

 

Oczyszczalnie wymagają nie tylko dobrego zaprojektowania i wykonania, ale także cyklicznej kontroli i serwisowania. Więcej informacji na temat MOŚ, wymogów ich przeglądów i serwisowania zawiera krótki wstęp opracowany przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego – załącznik nr 1.

 

Do prawidłowego serwisowania małych oczyszczalni brakuje – niestety – specjalistów. W związku z tym, aby poprawić jakość serwisowania MOŚ, co leży w interesie nie tylko ich użytkowników, ale ogólnospołecznym, PZITS podjęło się opracować plan szkolenia oraz możliwości zdobycia klasyfikacji wolnorynkowej serwisantów tych urządzeń i instalacji.

 

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowani:

  • pracownicy prywatnych firm serwisujących MOŚ;
  • technicy i inżynierowie związani z ochroną i inżynierią środowiska, pracujący w w/w firmach albo planujący podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w tym zakresie;
  • pracownicy gminnych zakładów komunalnych zajmujący się gospodarką wodno-ściekową.
  • osoby zarządzające nieruchomościami lub obiektami użyteczności publicznej;
  • pracownicy firm dokonujących montażu/rozruchu MOŚ;
  • osoby prowadzące szkolenia dla użytkowników oczyszczalni.

Osoba ubiegająca się o certyfikat powinna mieć wykształcenie (kwalifikacje pełne) na poziomie przynajmniej PRK 3, kierunkowe w branży budowlanej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska i melioracji, instalacyjnej lub elektrycznej. Może to być także osoba posiadająca kwalifikację cząstkową “Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska” (kod w klasyfikacji ZRK 4C01700413).

stat4u