Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


20.10.2022 r.

PZITS na Targach POLECO

19.10.2022 r. na MTP, podczas trwających targów POLECO, Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS oraz Sekcja Ochrony środowiska Oddziału zorganizowały VIII Konferencję „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych”. 

 

 

Podczas konferencji wygłoszono dwa tematy:

1. "Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych
z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk)", który poprowadziła Pani Prezes Wielkopolskiego Oddziału PZITS, dr inż. Teresa Kubiak

2. "Przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i REACH – spojrzenie praktyka", poprowadzony przez Panią mgr inż. Barbarę Horodecką-Kurzawę.

 

Wydarzenie poprzedziło odznaczenie prof. dr hab. inż. Marka Gromca, Honorową Złotą Odznaką PZITS z diamentem, przez Panią Prezes Teresę Kubiak oraz Honorowego Prezesa Oddziału, Jana F. Lemańskiego.

stat4u