Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


10.12.2019 r.

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym - fotorelacja

W dniach 14-15 listopada odbyła się konferencja naukowa w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym (POM) połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego. Organizatorami uroczystości byli Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Oddział Wielkopolski.

Konferencja rozpoczęła się w dniu 14 listopada 2019 r. w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pierwsza części związana była z jubileuszem prof. Ryszarda Błażejewskiego. W drugim dniu konferencji można było się zapoznać z prawidłowym doborem obudów do wykopów na przykładzie inwestycji w POM oraz wielokryterialną oceną potencjału budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie POM. Wszyscy uczestnicy zgodnie w swoich wypowiedziach podkreślali wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji. Wygłoszone referaty, po pozytywnych recenzjach, zostaną opublikowane w monografii pod takim samym tytułem jako konferencja, przewidywanej do wydania w pierwszym kwartale 2020 roku.

 

stat4u